Úvod Škôlka Denný režim

Denný režim

07.00 – 08.15 príchod detí , voľné hry
08.15 – 08.30 pohybové a relaxačné aktivity
08.30 – 09.00 desiata , hygiena
09. 00 - 09.35 edukačné aktivity

 

Pondelok : bystré hlavičky

Utorok : šikovné ručičky

Streda : rozprávkové čítankovo

Štvrtok : zábavné spievankovo

Piatok : zábavné počítanie

 

09.35 – 11.15 pobyt vonku (pohybové hry,voľné hry,prechádzka do blízkeho okolia )
11.15 – 12.15 obed , hygiena
12.15 – 14.45 odpoludňajší odpočinok
14.45 – 15.15 olovrant , hygiena
15.15 – 16.00 odpoludňajšie aktivity
16.00 – 17.00 spojené triedy- voľné hry detí

 
Centrá aktivít - v dopoludňajších hodinách pracujeme v malých skupinkách, kde si deti samé vyberajú aktivitu z viacerých činností.

V jednotlivých centrách sa postupne vystriedajú.
Každá aktivita sa zameriava na inú oblasť:

 • Jazyková výchova - dôraz sa kladie na správny vývoj reči a komunikácie v materinskom jazyku. Čítanie rozprávok, rečňovaniek, vytváranie príbehov, dramatizácia, slovné hry, hlavolamy, komunikácia v celodennom procese výchovy.
 • Estetická výchova - vytváranie pozítívneho vzťahu k umeniu 
 • Hudobná výchova - oboznamovanie sa s hudobnými nástrojmi, hra na jednoduchých hudobných nástrojoch, dýchacie a rytmické cvičenia, rytmicko-melodické hry, spev za doprovodu hudobných nástrojov, počúvanie hudby

 • Výtvarná výchova - kreslenie, maľovanie, modelovanie, vystrihovanie, lepenie
 • Literárna výchova - čítanie a počúvanie rozprávok, básničiek, dramatizácia
 • Pracovná výchova - rozvoj schopností a zručností jemnej motoriky, práca s rôznorodým tradičným a netradičným materiálom

 • Dramatická výchova - rozvoj fantázie, predstavivosti a slovnej zásoby, budovanie schopnosti vystúpiť pred publikom, podpora asertivity, spolupráce a sebarealizácie prostredníctvom aktívneho spolupodielania sa v hre
 • Prosociálna výchova - vytváranie pozitívnych sociálnych vzťahov v skupine, formovanie asertívneho správania

 • Telesná výchova - každodenné rozcvičenie celého tela, zdravotné cviky, športové hry, podporovanie zdravého životného štýlu
 • Enviromentálna výchova - vytváranie a podporovanie kladného vzťahu k prírode, teoretické a praktické činnosti, časté pobyty detí vonku, vychádzky do lesa

 • Rozvíjanie poznania - aktívny rozvoj logiky, myslenia, všeobecné teoretické a praktické zručnosti a ich využitie v živote, objavovanie súvislostí
 • Matematické predstavy - podpora pri formovaní logiky, predstáv a súvislostí medzi predmetmi, riešenie jednoduchých matematických úloh pri rôznych činnostiach aj počas celého dňa, práca s pracovnými zošitmi