Úvod Škôlka Ako pracujeme

Ako pracujeme

Práca s deťmi prebieha podľa výchovno-vzdelávacieho programu pre materské školy schváleného Ministerstvom školstva SR, ako aj podľa základných pedagogických dokumentov pre tvorbu školského vzdelávacieho programu a metodickej príručky Krok za krokom.

Vzdelávanie a výchova detí sa uskutočňuje počas všetkých činností, ktorými sa deti v priebehu dňa zaoberajú. Dodžiava sa  vyvážený pomer medzi spontánnymi a riadenými aktivitami. Všetky činnosti obsahujú prvky tvorivosti a hry. To, čo si pedagóg určí ako denný vzdelávací cieľ, dosahuje spoločne s deťmi spontánne hrou, ale aj cielenou formou učenia.

Učenie detí v materskej škôlke je totiž vždy  založené na aktívnej účasti, na zmyslovom vnímaní, prežívaní a interaktívnom učení s prvkami tvorivej dramatiky v skupine, ale hlavne individuálnym prístupom pedagóga ku každému dieťaťu. Štruktúrované prostredie v triedach vytvára podmienky na to, aby si deti mohli vyberať z viacerých, ku konkrétnemu cieľu smerujúcich činností v malých skupinkách v tzv. centrách aktivít. Zároveň sa tak vytvárajú podmienky pre rozvoj detských schopností spolupracovať, činnosť plánovať, rozdeliť si úlohy, rešpektovať názory spoluhráča, ale vedieť aj presviedčať spoluhráčov a zdôvodňovať vlastné názory, postoje, postupy v hre, ap.

Našou prioritou je komplexný rozvoj dieťaťa s prihliadnutím na sociálne vzťahy, na pozitívne mravné zásady, na rozvoj a zdokonaľovanie komunikačných zručností. Snažíme sa dieťa viesť k odbúraniu egocentrizmu, k ohľaduplnosti, ku kamarátstvu a k rešpektovaniu potrieb druhých. Za samozrejmosť pokladáme, že dieťa sa stane s pomocou svojho pedagóga zručné a samostatné v sebaobsluhe.

 

Oblasti, na ktoré kladieme hlavný dôraz:

  • vzťah k prírode: environmentálna výchova
  • vzťah k hudbe a umeniu: estetická výchova
  • ako to na Zemi funguje: rozvíjanie poznania, dopravná výchova
  • chcem mať priateľov a kamarátov: prosociálna výchova
  • zdravý štýl života: telesná výchova
  • rozvoj schopností a zručností: pracovná výchova
  • správny vývoj reči a komunikácie: jazyková výchova