Úvod Jasle Ako pracujeme

Ako pracujeme

Deti sú rozdelené do dvoch tried podľa veku.
Trieda „žirafky“ – 1-2 ročné detičky a trieda „sloníky“ 2-3 ročné detičky.

Denný program v jasličkách:

  • Hudba je silný komunikačný prostriedok, jazyk, ktorý treba spoznať a naučiť sa mu rozumieť.  Vaše deti majú možnosť v našom zariadení používať rôzne hudobné nástroje, pomocou ktorých si osvoja intonačné a rytmické cvičenia. Tým sa zdokonaľuje ich jemná motorika, koordinácia pohybov, cit pre melódiu a dynamiku, taktiež získavajú pozitívne emocionálne zážitky a učia sa správne vyslovovať slová.
  • Výtvarným prejavom dávajú deti na papier svoje bezprostredné pocity. Farebnosť ich obrázkov nám prezrádza ich prežívanie. Vytváranie obrázkov výrazne rozvíja estetické cítenie. 
  • Pohybová výchova je zameraná na rozvoj pohybovej motoriky celého tela podľa veku dieťaťa, cvičenia na správnu chôdzu 
  • Kladieme veľký dôraz na individuálnu rozumovú výchovu  vášho dieťatka - rozvíjanie myslenia, pamäti, pozornosti, rozvoj zmyslového vnímania, empatie.
  • Rozvoj a upevňovanie samoobslužných návykov a hygienických činností  
  • Denne podávame rodičom presnú informáciu o tom, čo ich dieťa robilo počas dňa, ako jedlo, spalo, čo ho v ten deň zaujalo, aká činnosť sa mu páčila, čo nové sa naučilo...